Z usnesení Obvodního výboru KSČM - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Z usnesení Obvodního výboru KSČM

3. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 23. února 2020

Členové okresního výboru vyslechli informaci o krajské konferenci KSČM v Praze, projednali zprávu o hospodaření a zabývali se i komunální politikou, mj. i chátrající secesní budovou bývalého nádraží Praha - Vyšehrad. Také vyslechli zprávu kontrolní komise a přijali její stanovisko k zmíněné zprávě o hospodaření v roce 2019.


2
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 11. prosince 2019

Druhé zasedání OV KSČM po nedávné okresní konferenci se zejména orientovalo na úkoly prvního pololetí příštího roku. Ještě před tím však zhodnotilo jednání konference, její obsah a organizaci. Ocenilo jeho aktuálnost i to, že nepředložilo delegátům čtenou zprávu, nýbrž několik dní před konáním konference její písemné znění. Tím se vytvořily předpoklady k věcné a zasvěcené diskuzi. V diskuzi zaznělo celkem 28 příspěvků od delegátů a hostů, kteří se vyjádřili ke zprávě konference, jež se zabývala převážně programovými otázkami strany před jejím XI. sjezdem. Pokud jde o úkoly prvního pololetí, které jsou zakotveny ve schváleném plánu práce, týkají se hlavně komunální politiky, v níž vidí napříště okresní výbor těžiště své činnosti.


1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 20. listopadu 2019

1. zasedání nově zvoleného obvodního výboru se uskutečnilo ihned po ukončení konference. Zasedání zvolilo výkonný výbor ve stejném složení, jako byl výkonný výbor minulý.


Ovodní
konference KSČM v Praze 2 dne 20. listopadu 2019

Předsjezdové sněmování komunistů druhého pražského obvodu se především soustředilo na naléhavou potřebu nového programu KSČM. Jak bylo řečeno ve zprávě i v bohaté diskusi, jeho absence má také nepříznivý vliv na aktivitu členů a příznivců strany, jejich činnost na veřejnosti. Konference posoudila tři návrhy politických programů, z nichž jeden byl formulován v centru strany a zbylé dva vzešly tzv. zdola, z iniciativy základních organizací a nižších stranických orgánů. Její delegáti se shodli, že všechny návrhy obsahují mnohé podnětné myšlenky, které by nesporně obohatily politický program KSČM. Avšak žádný z nich ve svém celku nesplňuje požadavky odpovídající současnému a tím méně nadcházejícímu stále složitějšímu společenskému vývoji doma i ve světě. Proto ve svém usnesení vyzvali vedení strany, aby z vybraných autorů všech tří návrhů vytvořilo dělnou pracovní skupinu, jež by připravila nový jednotný návrh politického programu, který bude projednán nadcházejícím 11. sjezdem KSČM.


13. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 13. listopadu 2019

Zasedání se uskutečnilo ve znamení okresní stranické konference, která se koná 20. listopadu 2019. Projednalo návrh zprávy, jenž okresní výbor předloží delegátům konference, i organizační záležitosti s tím spjaté. Obsahem zprávy jsou především otázky týkající se nového politického programu KSČM, který by měl projednat a schválit XI. sjezd strany. Konání sjezdu je plánováno na květen příštího roku.


12. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 18. září 2019

Hlavním bodem jednání byla příprava okresní konference KSČM komunistů v druhém pražském obvodě. Uskuteční se v listopadu letošního roku a zejména bude věnována programovým otázkám, jimiž se má zabývat nadcházející 11. sjezd KSČM, s jehož konáním se počítá v příštím roce. Konferenci budou předcházet výroční členské schůze základních organizací, které především projednají návrhy politických programů strany. V současné době existují tři návrhy těchto programů, přičemž jeden z nich spíše preferuje aktualizaci dosavadního programu, zatímco ostatní usilují o jeho nové pojetí. Závěry z diskuse k těmto pragramům v základních organizacích pak budou součástí jednání okresní stranické organizace včetně jejího usnesení.


11. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 26. června 2019

Na programu jednání byly zejména otázky spojené se závěry celostátních konferencí KSČM k dlouhodobým organizačním a programovým úkolům strany. K oběma konferencím se nejprve vyjádřili jejich delegáti za stranickou organizaci druhého pražského obvodu. V následující obsáhlé diskusi se zasedání k těmto konferencím vyjádřilo kriticky, neboť nesplnily očekávání, které v ně členové okresní organizace vkládali. Především nepřispěly k řešení krizových problémů, které stranu již několik let doprovázejí; pouze tyto problémy odložily o rok později, kdy se má konat řádný 11. sjezd KSČM. Středem zájmu zasedání byla i komunální politika, jíž se chce okresní stranická organizace napříště více věnovat.


10
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 10. dubna 2019

Jednání se vyjádřilo k návrhu politického programu KSČM, jenž bude projednán na celostátní konferenci strany v červnu letošního roku. Kriticky se vyjádřilo k tomuto návrhu a schválilo k němu stanovisko okresního výboru, které doplnilo o doporučení koncepčního charakteru. Závažným úkolem zasedání bylo i projednání úkolů v komunální politice, jíž se chce okresní stranická organizace v tomto volebním období více zabývat.


9
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 27. února 2019

Přípravou celostátních konferencí ke Stanovám KSČM a k programu strany, které se budou konat letos v prvním pololetí, se zabývalo únorové zasedání okresního výboru. Kriticky se vyslovilo k podkladovým materiálům předloženým ústředním výborem k těmto konferencím a navrhlo několik námětů, jak přispět ke zkvalitnění ideově-politické a politicko-organizátorské činnosti strany. Pozornost také věnovalo nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu a podílu okresního výboru na jejich přípravě.


8. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 12. prosince 2018

V úvodu zasedání se členové okresního výboru věnovali sociálním sítím a jejich využití v ideově-politické práci. Odborný školitel jim názorně ukázal, jak si zřídit facebookový účet a jaké možnosti se díky tomu v kontaktní činnosti s lidmi nabízejí. Jiná významná otázka, jež zasedání nastolilo, se týkala celostátních konferencí KSČM ke stanovám strany a k jejímu novému politickému programu. Pokud jde o politický program, okresní výbor je názoru, aby se vytvářel "zdola", tj., aby se jeho ideově politická orientace formovala především v diskuzích na členských schůzích ZO KSČM. K tomu také přijal v rámci své působnosti odpovídající usnesení. Ve spojení s tím byla projednána i tzv. Jindřichohradecká výzva, jež usiluje o zásadní zkvalitnění ideově-politické a politicko-organizátorské činnosti KSČM ve spojení s jejími nedávnými neúspěchy v parlamentních, senátních a komunálních volbách.


7. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 31. října 2018

Nedávné komunální a senátní volby byly zejména tématem říjnového zasedání okresního výboru KSČM. Ačkoliv v jejich přípravě udělala okresní organizace vše, co bylo v jejích silách a možnostech, nedopadly tyto volby v Praze 2 pro stranu příznivě. Nepodařilo se jí v silném konkurečním duelu prosadit se do Zastupitelstva MČ Praha 2 a tudíž se bezprostředně podílet na komunální politice. Avšak nehází takříkajíc flintu do žita. Okresní výbor se usnesl ustavit z komunální volební kanditátky KSČM stínovou Radu MČ Praha 2, jež bude zaujímat případná kritická stanoviska k plnění usnesení nově zvoleného orgánu samosprávy. V hodnocení volebního neúspěchu se jednání ale neomezilo pouze na okresní organizaci. Příčiny neúspěchu vidí i ve vedení KSČM. Jeho někdy až příliš nevyhraněné, vlažné stanovisko k současným vážným společenským problémům přispělo k oslabení předvolební osobní agitace KSČM v místě, kdy občané zde leckdy poukazovali na přesvědčivější a jednoznačnější postoje jiných stran. I na základě toho dospělo zasedání mj. k závěru, že také letošní volby prokázaly nezbytnost těsného sepětí centrální a komunální politiky, které tvoří tzv. spojité nádoby.


6
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 5. září 2018

Jako červená nit se prolínala jednáním příprava říjnových voleb do Senátu PČR, Zastupitelstva hl. m. Prahy a zejména do Zastupitelstva městské části Praha 2. Jako kandidát na senátora za KSČM se zde představil ing. Vladimír Roškot. Vedoucím kandidátem za KSČM do Zastupitelstva městské části Praha 2 bude Pavel Bouda. Oba i další kandidáti za KSČM v nadcházejících volbách se pak veřejnosti představí v diskusi s občany, jež se uskuteční v Praze 2 dne 2. října 2018 na náměstí I. P. Pavlova od 16 do 18 hodin. Kromě jiného zde bude řeč  o imigraci, neobjektivnosti České televize a kauze OKD. Také tady bude podrobněji představen volební program KSČM v Praze 2. V něm je kladen důraz například na dostupnost obecních bytů za sociálně přijatelné ceny, zvýšení bezpečnosti občanů na přechodech, dostupné parkování, bezplatné pokrytí Prahy 2 Internetem, rozšíření sportovišť pro děti i dospělé, podporu zájmových, společenských a sportovních organizací a spolků, modernizaci školek, škol, zdravotnických zařízení či zajištění pravidelné údržby chodníků.


5
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 20. června 2018

Hlavním tématem zasedání byly nadcházející senátní a zejména pak komunální volby, které se uskuteční v říjnu letošního roku. Zasedání projednalo a schválilo kandidátku do Zastupitelstva MČ Praha 2, volební rozpočet a volební program. Pozornost v tomto programu je mj. upřena na sociální otázky života mladých lidí a seniorů, bezpečnost občanů, podporu vzdělávání, činnost zájmových organizací a využití volného času mládeže i dospělých. Lídrem kandidátky je Pavel Bouda. Zasedání se vyjádřilo i k nadcházejícímu zasedání ÚV KSČM, na jehož programu bude také otázka podpory strany Babišově vládě.


4. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 9. května 2018 - bylo zrušeno


3. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 11. dubna 2018

Zasedání okresního výboru se uskutečnilo ve znamení příprav nadcházejícího sjezdu KSČM, jenž se bude konat v dubnu letošního roku v Nymburce. Členové okresního výboru se zde seznámili se závěry předsjezdového zasedání ústředního výboru, které schválilo mj. návrh sjezdového programu a jednacího řádu. Tyto závěry inspirovaly členy OV ke kritické diskusi týkající se zejména jednodenní doby trvání sjezdu a absence politické vize, jakožto základu k zpracování nového dlouhodobého politického programu strany. Kritické vyjádření se taktéž týkalo sjezdového programu jednání, který neposkytuje  dostatečný prostor také k sebereflexi strany a jejího vedení, především pokud jde o neúspěch KSČM v loňských krajských, senátních a hlavně pak v parlamentních volbách.


2. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 14. února 2018

Zasedání nejprve zhodnotilo okresní konferenci, jež se konala letos v lednu. Podle členů okresního výboru konference správně kriticky poukázala na nedostatky ve straně, které mají dlouhodobější charakter. K jejich řešení musí především přispět dubnový sjezd KSČM, jenž by měl vyvodit i příslušné závěry včetně osobní odpovědnosti funkcionářů ve vedení strany za propad KSČM v loňských parlamentních volbách. Úkolem zasedání byla i příprava komunálních voleb do místního zastupitelstva, na níž se budou podílet hlavně základní organizace KSČM, a to pokud jde o náměty volebního programu a výběr kandidátů do zastupitelstva. Zasedání se také zabývalo dopracováním plánu práce na první pololetí letošního roku, loňskými výsledky hospodaření okresního výboru a jeho rozpočtem v r. 2018.1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 24. ledna 2018

Okamžitě po skončení okresní stranické konference se konalo zasedání nově zvoleného okresního výboru. Kromě zvolení nového výkonného výboru vytyčilo nejbližší úkoly týkající se následujícího zasedání OV, které se bude mj. zabývat hodnocením konference a přípravou komunálních voleb.


13. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 10. ledna 2018


Prvořadým úkolem zasedání byla příprava konference okresní stranické organizace. Uskuteční se 24. ledna a bude předcházet únorové krajské konferenci KSČM v Praze a dubnovému "mimořádnému" sjezdu strany v Nymburce. Jak vyplynulo z jednání, konference se orientuje především na řešení krize ve straně, jež je spojena s výrazným neúspěchem KSČM v nedávných volbách: krajských, senátních a zejména pak do Poslanecké sněmovny PČR. V centru pozornosti konference bude také místní politika, příprava volebního programu a výběr kandidátů pro komunální volby, které se uskuteční v letošním roce.


12
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 8. listopadu 2017


Ačkoliv zasedání mělo na programu více bodů k projednání, soustředilo se zejména na neúspěch KSČM v nedávných parlamentních volbách. Jak bylo řečeno, okresní výbor byl neúspěšným výsledkem voleb zklamán a považuje jej za neomluvitelný. Hlavní odpovědnost za tento výsledek nese podle okresního výboru především vedení strany. K této odpovědnosti by se mělo vedení strany přihlásit na dubnovém desátém sjezdu KSČM. Přitom jeho označení jako desátý bylo v diskuzi na zasedání odmítnuto a okresní výbor hovoří o tomto sjezdu i nadále jako o mimořádném.  A to i proto, že se koná pro stranu v mimořádně složité situaci a tudíž má mít i mimořádný program, řešit mimořádně závažné úkoly. Podle okresního výboru má tento sjezd reagovat nejen na bezprostřední důvody neúspěchu - málo účinnou agitační činnost apod., ale zejména na zásadní politické problémy ve straně, neboť volební neúspěch má hlubší kořeny, než si dosud strana na svém IX. sjezdu připustila. Jak také ukázala diskuze na zasedání, vedení strany dlouhodobě podceňovalo politicko-programové otázky činnosti KSČM, což se odrazilo v jeho odcizení členské základně, systematické práci s mládeží atd. Tyto i jiné problémy - příprava komunálních voleb apod. - projedná okresní konference KSČM v lednu příštího roku.


1
1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 13. září 2017


Převážná část jednání se soustředila na říjnové volby do Poslanecké sněmovny ČR. Bylo upřesněno obsahové a organizační konání předvolebního setkání s občany u stanice metra I. P. Pavlova, které se uskuteční 18. 9. 2017 mezi 16. a 18. hodinou a to za účasti kandidátů na poslance za KSČM. Taktéž byly schváleny agitační skupiny, které budou působit na různých frekventovaných místech Prahy 2. Pozornost byla věnována i přípravě  komunálních voleb v roce 2018.


10. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 14. června 2017


Středem pozornosti jednání byl plán práce okresního výboru na 2. pololetí letošního roku. Převážně obsahuje úkoly týkající se podílu okresní organizace na volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V rámci něj se např. v září uskuteční setkání sněmovních kandidátů za KSČM s Pražany u stanice metra na I. P. Pavlova i na jiných místech Prahy 2. Stejnou pozornost věnuje plán práce komunálním volbám, které se uskuteční v příštím roce. Ve spojení s tím plán zahrnuje již konkrétní termínové úkoly jako je příprava volebního programu či výběr kandidátů za KSČM do městského zastupitelstva v roce 2018.


9. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 19. dubna 2017


Jednání probíhalo již ve znamení blížících se voleb do Poslanecké sněmovny ČR, které se uskuteční v říjnu letošního roku. V rámci toho zasedání zhodnotilo předcházející nominační okresní a krajskou konferenci strany. Tyto konference projednaly a navrhly kandidáty KSČM do Poslanecké sněmovny ČR za okresní a krajskou stranickou organizaci. Ve spojení s tím zasedání také projednalo politickoorganizační plán týkající se předvolebního období, které bude v okresní organizaci KSČM druhého pražského obvodu zahájeno setkáním s občany, a to 29. 5. 2017 od 15 do 18 hodin u stanice metra I. P. Pavlova. Vystoupí zde především pražští kandidáti za KSČM do Poslanecké sněmovny ČR, kteří budou s občany hovořit zejména o nedůstojných nízkých mzdách a důchodech u nás, o rozporu slov a činů sociálních demokratů, o hrozícím nebezpečí válečného konfliktu v Evropě i o nezbytnosti svrchovanosti ČR, jež je EU i vojenským paktem NATO stále více oslabována.Okresní nominační konference KSČM v Praze 2 konaná 18. ledna 2017


Konference zhodnotila činnost okresní stranické organizace za poslední období, zejména pak od IX. sjezdu KSČM, jenž se konal v květnu 2016. Také zvolila delegáty na březnovou krajskou konferenci a navrhla kandidáty za KSČM do Poslanecké sněmovny ČR. V návaznosti na to projednala i návrh tézí volebního programu KSČM, jenž by měl vycházet, jak bylo řečeno, z politického programu strany. Okresní nominační konference je názoru, že politický a volební program jsou spojité nádoby, kdy jeden bez druhého nemohou účinně oslovit občany, členy a sympatizanty strany, v předvolebním období. Podle vyjádření některých delegátů okresní konference k prosazení tohoto názoru by měla přispět především celostátní programová konference, která by se neměla omezit pouze na projednání volebního programu.


8. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 14. prosince 2016


V centru pozornosti zasedání byla příprava okresní nominační konference. V rámci toho okresní výbor posoudil teze ke zprávě konference a zabýval se návrhy na pražskou kandidátku KSČM do parlamentních voleb. Snahou okresního výboru je prosadit na ni takříkajíc nové tváře, které přispějí neotřelými náměty, včetně úsilí o jejich uskutečnění, k výraznějšímu plnění programových záměrů KSČM v domácí i zahraniční politice, jimiž se má zabývat v příštím roce celostátní programová konference. Rovněž posoudil možnosti působení okresní stranické organizace v podmínkách druhého pražského obvodu s výhledem do roku 2018, kdy se mají konat komunální volby. Také ve spojení s tím projednal působení sociálních sítí, které okresní stranická organizace chce využít k těsnějšímu kontaktu i s občany Prahy 2.


7. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 10. listopadu 2016


Do značné míry klíčové zasedání mělo na programu tři závažné úkoly: rozpracování usnesení IX. sjezdu KSČM v rámci okresní stranické organizace; přípravu podzimních členských schůzí základních organizací a tzv. nominační okresní konference; projednání plánu  činnosti skupiny zabývající se komunální problematikou.
Rozpracování usnesení IX. sjezdu v rámci okresní stranické organizace se týká jak místních podmínek, v nichž ZO KSČM v Praze 2 působí, tak činnosti vedení strany, které by mělo podle názoru okresního výboru pro toto působení vytvářet lepší předpoklady. Jemu zasedání OV KSČM doporučilo uskutečnit ideově programovou konferenci, jež by nejen operativně, ale zejména programově reagovala na současné překotné události v domácí (např. letošní krajské a senátní volby včetně neúspěchu KSČM v nich) i zahraniční (brexit, imigranti atd.) politice a ne až za čtyři roky, na X. sjezdu KSČM, jak bylo řečeno letos na IX. sjezdu. Pokud jde o působení okresní stranické organizace v místě, zasedání přijalo úkoly orientující se na zlepšení kvality života občanů druhého pražského obvodu a získání sympatizantů KSČM na její kandidátku, jež začn
e okresní výbor neprodleně připravovat pro komunální volby, které se uskuteční v roce 2018.   
Za vstup do předvolebního období lze také označit podzimní členské schůze ZO KSČM a nominační okresní stranick
ou konferenci. Jejich úkolem především bude odpovědný výběr členů a sympatizantů KSČM na pražskou stranickou kandidátku do poslanecké sněmovny, do níž se volby uskuteční v roce 2017.
Co se týče komunální problematiky a skupiny, jež se jí zabývá, vrátí se k tomu okresní výbor na svém příštím zasedání.               6.
zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 14. září 2016


Jedním z hlavních bodů zasedání bylo projednání plánu práce na druhé pololetí letošního roku. Pozornost v tomto pololetí komunisté druhého pražského obvodu věnují zejména komunální problematice, ve spojení s volbami do místní samosprávy, které se uskuteční v roce 2018. Nemenší pozornost orientují i na rozpracování usnesení IX. sjezdu do podmínek okresní stranické organizace. V rámci toho budou mj. usilovat, aby se strana začala důsledněji zabývat svými programovými otázkami, a to nikoliv jen ve vztahu k nadcházejícím parlamentním volbám v roce 2017, ale i z hlediska dlouhodobějšího charakteru působení KSČM, především s ohledem na překotně se měnící společenské podmínky u nás i ve světě, k nimž musí komunisté zaujmout své jasné stanovisko.


5
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 15. června 2016


Zasedání okresního výboru (OV) projednalo závěry IX. sjezdu KSČM a přijalo usnesení k jejich rozpracování z hlediska podmínek okresní stranické organizace. Také projednalo politickoorganizátorskou činnost OV i základních organizací a plán práce OV na II. pololetí letošního roku. Pokud jde o politickoorganizátorskou činnost, bude se více orientovat též na vnitrostranický život - konání členských schůzí, tvorbu a kontrolu usnesení apod., což považuje OV za jeden z důležitých předpokladů účinného působení strany na veřejnosti v podmínkách druhého pražského obvodu, jakým bude např. veřejná beseda s občany 19. 9. 2016 na náměstí I. P. Pavlova. Tato beseda bude mj. věnována připravovanému zvýšení ceny vodného v Praze, které považuje okresní stranická organizace za nepřijatelné.  


4
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 16. března 2016


Středem zájmu jednání OV byla komunální politika a možná spolupráce obvodní stranické organizace s některými jinými politickými organizacemi či občanskými sdruženími v Praze. Pokud jde o komunální politiku, ačkoliv nemají komunisté zastoupení na městské radnici druhé pražské městské části, není jim občanský život na "dvojce" lhostejný. Podařilo se jim významně přispět např. k odvrácení likvidace knihovny v Záhřebské ulici a připravují další kroky, jak čelit partikulárním opatřením, třeba i radnice, které jsou v rozporu se zájmy občanů Prahy 2.

Také spolupráci s některými jinými politickými organizacemi či občanskými sdruženími považuje obvodní stranická organizace za důležitou, aby spojila své síly s těmi, kterým není život kolem nás lhostejný a nespokojují se s nešvary, které sebou nese naše současnost. Jako je stále se snižující životní úroveň mladých rodin nebo důchodců, často nepřiměřené nájemné za bytové prostory, ohrožení bezpečnosti občanů v ulicích hlavního města nejen v podvečerních a večerních hodinách, ale již i ve dne, nepořádek v ulicích i v parcích atd. Jak bylo rozhodnuto, také těmto problémům bude věnováno pravidelné setkání obvodní stranické organizace s Pražany, které se uskuteční 4. dubna od 16 do 18 hodin u pražské stanice metra I. P. Pavlova.


3. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 27. ledna 2016


Zasedání především projednalo stav členské základny a možnosti jejího posílení. V nadcházejícím období se obvodní stranická organizace soustředí zejména na získávání nových členů z řad sympatizantů KSČM, kteří se nespokojují se současnou politikou vládnoucí koalice, jež neplní své předvolební sliby, na základě nichž získala důvěru a hlasy občanů. Ať již jde např. o důsledné odmítnutí církevních restitucí či vytváření lepších životních podmínek pro mladá manželství či důchodce.
K oslovení sympatizantů
obvodní výbor využije kromě jiného dosavadní pravidelná setkání s Pražany na náměstí I. P. Pavlova nebo elektronickou sociální síť. Také více zpřístupní sekretariát obvodního výboru, aby se stal vpravdě centrem důsledné levicové politiky včetně kulturní a občané sympatizující s KSČM tak mohli blíže poznat činnost obvodní stranické organizace a případně se na této činnosti podílet.
Zasedání také projednalo hospodaření
obvodní organizace za minulý rok a schválilo rozpočet na rok 2016.2
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 16. prosince 2015


Stěžejní bod zasedání se týkal úkolů, které uložila nedávná konference obvodní stranické organizace, vyznačující se zejména reálností, konkrétností a kritičností, nově zvolenému okresnímu výboru. Obsahem většiny těchto úkolů je především těsnější spojení činnosti obvodní stranické organizace s potřebami a zájmy občanů obvodu, s řešením problémů, s nimiž se v místě svého bydliště setkávají a které jim leckdy ztrpčují každodenní život. Usnesení obvodní stranické konference najde své věcné vyjádření v pololetních plánech práce obvodního výboru a jeho výkonného výboru i základních organizacích strany v nadcházejícím období.

1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 27. listopadu 2015


Vzápětí po konání obvodní stranické organizace se uskutečnilo zasedání nově zvoleného obvodního výboru strany. Zvolilo výkonný výbor obvodního výboru a projednalo program následujícího zasedání OV KSČM. V rámci tohoto programu se bude zasedání především zabývat usnesením obvodní stranické konference a úkoly, které z něj vyplývají pro OV KSČM i základní organizace v prvním pololetí roku 2016.


13.
zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 18. listopadu 2015


Poslední zasedání obvodního výboru strany před okresní konferencí KSČM se uskutečnilo necelých čtrnáct dnů před jejím konáním. Kromě jiného projednalo návrh zprávy obvodní stranické organizace, jenž bude na konferenci přednesen, i návrhy na předsedu obvodní stranické organizace a členů jejího obvodního výboru, rozhodčí a revizní komise. Předpokládá se, a návrh zprávy k tomu vyzývá, že jednání konference bude kritické, aby přispělo ke zkvalitnění činnosti obvodní stranické organizace, k její politickoorganizační práci a k jejímu působení na veřejnosti v rámci druhého pražského obvodu.


12.
zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 9. září 2015


Převážně na přípravu a průběh výročních členských schůzí (VČS) základních organizací (ZO) se orientovalo zářijové zasedání obvodního výboru (OV), jemuž bezprostředně předcházel aktiv funkcionářů ZO. Jak obě jednání zdůraznila, pozornost VČS by se měla orientovat nejen k politickoorganizačním, ale i obsahovým otázkám života komunistů v druhém pražském obvodu. Spolu s tím bylo rovněž poukázáno, aby VČS se vyjádřily i k činnosti vyšších stranických orgánů až po ústřední výbor včetně přípravy nadcházejícího sjezdu KSČM, který se uskuteční v příštím roce v Praze. V rámci zasedání byla také oceněna celoživotní stranická činnost prof. Dr. Ivana Bareše, CSc., člena OV KSČM, jenž se letos ve zdraví dožil 90 let.


11. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 24. června 2015


Ve znamení významných událostí v životě strany se konalo 11. zasedání okresního výboru KSČM. Kriticky zhodnotilo plnění klíčových úkolů vytyčených minulou okresní konferencí a následnými zasedáními OV KSČM. Ve světle toho se pak zabývalo přípravou výročních členských schůzí základních organizací a okresní konference, které se uskuteční v září až listopadu letošního roku. Jak bylo řečeno, jejich obsah by se měl týkat nejen působení okresní stranické organizace v Praze 2, ale i činnosti celé strany. Aby její nadcházející sjezd mohl odpovědně, se znalostí věci zhodnotit, jak KSČM odráží zájmy svých členů a sympatizantů i ostatních občanů, jejich ekonomických, sociálních, kulturních a jiných potřeb i to, jak k tomu přispívá vedení strany. Z výročních členských schůzí a okresní konference by mělo být patrné, že komunistům nejsou lhostejné problémy těch lidí, kteří chtějí šťastně, důstojně a v míru žít ve své zemi. Z každého kroku členů strany musí být zřejmé, že tyto problémy chtějí řešit bez prospěchu jedněch na úkor druhých, v zájmu a k potřebě většiny čestných lidí. V tomto směru se například snaží okresní stranická organizace přispět i k odvrácení likvidace knihovny v Praze 2. Vystoupením svého člena v Zastupitelstvu MČ Praha 2 jako občana (KSČM zde nemá zastoupení) inspirovala Zastupitele MČ Praha 2 napříč stranami, aby taktéž přispěli k tomuto odvrácení.  


10. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 15. dubna 2015


Ačkoliv výroční členské schůze základních organizací se uskuteční v obvodní stranické organizaci v druhé polovině letošního roku, převážně v září a říjnu, již nyní se zasedání soustředilo na jejich přípravu. Jde o to, aby tyto schůze svým obsahem nejen přispěly k aktivizaci členské základny obvodní stranické organizace, ale staly se i zdrojem námětů jak pro obvodní a městskou konferenci, tak i sjezdové jednání KSČM, které se uskuteční v květnu příštího roku. V tomto směru zasedání přijalo i stanovisko, v němž zdůrazňuje nutnost předsjezdové vnitrostranické diskuse členské základny KSČM, to, aby se prioritně orientovala na aktuální obsahové a programové otázky činnosti strany v současnosti a v blízké budoucnosti. Tuto diskusi obvodní výbor nevnímá odtrženě od celospolečenských potřeb a od potřeb občanů hlavního města i druhého pražského obvodu. V souladu s tím také připravuje v Praze 2 veřejnou diskusi členů strany s občany, jež se uskuteční 27. 4. 2015 na náměstí I. P. Pavlova od 15.00 do 17.30 hodin.


9. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 28. ledna 2015


První letošní zasedání se kromě jiného soustředilo na pololetní plán práce. Pozornost je v něm věnována zejména úkolům spojeným s nadcházejícím sjezdem KSČM (uskuteční se v první polovině příštího roku), hlavně pak přípravě výročních členských schůzí základních organizací, které budou tomuto vrcholnému stranickému jednání předcházet. Zasedání schválilo také rozpočet obvodní organizace a zhodnotilo činnost pracovních skupin pověřených konkrétními ideově a organizačně politickými úkoly. Vyslovilo se i k rozhodnutí radních MČ Praha 2, které ve svých důsledcích vede k likvidaci knihovny v Záhřebské ulici. Odmítlo toto rozhodnutí a podpořilo občanskou iniciativu usilující o zachování této knihovny, jež sehrává v regionu nezastupitelnou kulturní funkci včetně vzdělávání dětí a mládeže. Připojte se i vy se svým odpisem!


8.
zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 3. prosince 2014


Hlavním tématem zasedání byla problematika kontroly plnění usnesení. Touto problematikou se zasedání zabývalo nejen metodicky, ale zejména z hlediska uplatňování kontroly v obvodní stranické organizaci. Jak bylo uvedeno ve zprávě i v diskuzi, ne vždy důsledné uplatňování kontroly se odrazilo také v nedůsledném plnění některých úkolů přijatých obvodní konferencí, jež se uskutečnila v loňském roce. Usnesení 8. zasedání uložilo základním organizacím i obvodnímu výboru strany prověřit plnění dosavadních usnesení v obvodní stranické organizaci a vytvořit podmínky k jejich splnění. K tomu by měla napomoci i soustavnější spolupráce členů obvodního výboru se základními organizacemi.


7
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 22. října 2014


Tentokrát se obvodní výbor sešel k projednání jediného bodu, k hodnocení výsledků senátních a komunálních voleb. Ačkoliv komunisté ve volbách do Zastupitelstva hl. města Prahy uspěli a proti minulému období si o jednoho zastupitele polepšili, mělo jednání kritický ráz. Zejména pokud jde o volby do Zastupitelstva MČ Praha 2, kde kandidáti za KSČM neuspěli. A to přesto, že se na ně obvodní stranická organizace připravovala s dostatečným předstihem a její volební program odrážel aktuální a konkrétní problémy života občanů druhého pražského obvodu. Jak bylo ve zprávě i v diskuzi zdůrazněno, příčinou neúspěchu byla také málo účinná organizátorská práce obvodního výboru, jež ve značné míře přispěla k tomu, že se nepodařilo výrazněji navázat osobní kontakt s voliči. Také to bude na programu schůzky s kandidáty na zastupitele, které chce obvodní organizace získat k soustavnější spolupráci orientované hlavně k problematice komunální politiky. Volební neúspěch bude projednán i na prosincovém zasedání OV v rámci kontroly plnění úkolů okresní stranické konference, včetně toho, jak se nedostatků z letošní volební kampaně napříště vyvarovat.

6. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 10. září 2014


Jednání se uskutečnilo zcela ve znamení nadcházejících voleb do Senátu ČR a Zastupitelstev hl. města Prahy a MČ Prahy 2. Důraz položilo na osobní agitaci členů a sympatizantů strany, kteří budou s občany v místě jejich bydliště především hovořit o volebním programu KSČM v Praze 2 a jeho plnění, budou-li kandidáti této strany zvoleni. Lídrem kandidátky KSČM do Zastupitelstva MČ Prahy 2 je Pavel Bouda, který předstupuje před voliče s přesvědčením, že „dvojka“ si zaslouží klid, pořádek a bezpečnost občanů. V rámci předvolební kampaně se také uskuteční dvě shromáždění s občany na náměstí Míru, a to ve dnech 29. 9. a 6. 10. 2014, vždy od 14 do 17.30 hodin.


5. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 25. června 2014


Středem zájmu jednání okresního výboru byly, tak jako již na minulých letošních zasedání OV, především nadcházející volby do MČ Praha 2, které se uskuteční 10. a 11 října 2014. Okresní výbor projednal návrhy na kandidáty do Zastupitelstva MČ Praha 2 za KSČM a úkoly volební kampaně, která proběhne pod heslem: NÁŠ OBVOD - NÁŠ DOMOV. Rozhodující roli v této kampani budou mít předvolební besedy kandidátů za KSČM s občany "dvojky" o problémech, které jim ztěžují každodenní život v místě jejich bydliště, i jak je řešit. Obvodní výbor se také zabýval sympatizanty KSČM a možnostmi jejich aktivního podílu na činnosti strany v rámci okresní stranické organizace.


4. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 2. dubna 2014


Hlavní důraz položilo zasedání obvodního výboru strany na nadcházející volby do Evropského parlamentu, Senátu ČR, Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 2. Za nejúčinnější způsob, jak obstát v těchto volbách považuje okresní výbor zejména osobní kontakt s veřejností. Proto plánuje na letošek také několik veřejných shromáždění s občany druhého pražského obvodu, přičemž první se již uskutečnilo v minulých dnech na náměstí I. P. Pavlova. Zúčastnil se ho i předseda strany a místopředseda Parlamentu ČR Vojtěch Filip a další představitelé KSČM. Ohlasy občanů potvrdily, že o jejich vystoupení byl zájem, což prokázaly i neformální rozhovory s náhodnými chodci.
K úspěšnosti voleb by mělo přispět i zkvalitnění politickoorganizátorské práce okresní organizace, kterou se
obvodní výbor rovněž vážně zabýval. Kromě jiného poukázal na význam základních organizací, které sehrávají v kontaktu s občany v místě bydliště nezastupitelnou roli. Proto jim bude i nadále věnovat mimořádnou pozornost, jak vyplynulo také z usnesení, přijaté v závěru jednání obvodního výboru strany.


3. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 29. ledna 2014


Volby do Evropského parlamentu, Senátu ČR i Zastupitelstva MČ Praha 2, které se letos uskuteční, byly hlavním tématem zasedání OV KSČM v Praze 2. K tomu přijalo konkrétní úkoly, na jejichž plnění se budou obsahově a organizačně podílet základní organizace. Také schválilo hospodaření obvodní stranické organizace v roce 2013 i rozpočet na letošní rok a vzalo na vědomí závěry krajské konference KSČM v Praze, jež se uskutečnila v lednu 2014. Rozpracováním těchto závěrů z hlediska podmínek působení strany v druhém pražském obvodě se bude obvodní výbor následně zabývat.       


2. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 18. prosince 2013


Hlavním bodem zasedání bylo hodnocení okresní konference, z níž vyplývají pro komunisty v druhém pražském obvodě tři základní úkoly: včasná příprava komunálních voleb, zvýšení účinnosti politickoorganizátorské práce strany v rámci Prahy 2 a zlepšení péče o členskou základnu. Tyto úkoly našly svůj konkrétní výraz také v plánu práce na první pololetí roku 2014, který obvodní výbor strany bez zásadních připomínek schválil.


1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 15. listopadu 2013


Bezprostředně po konání konference KSČM, jež se uskutečnila v listopadu 2013, se na svém prvním - ustavujícím - zasedání sešel nově zvolený okresní výbor strany. Za předsednictví RNDr. Milana Macka, CSc., jehož konference opět postavila do čela okresní organizace, byl zvolen výkonný výbor OV KSČM.


12. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 6. listopadu 2013


Okresní výbor KSČM na svém posledním zasedání před konferencí komunistů druhého pražského obvodu projednal výsledky KSČM ve volbách do PS ČR, i s ohledem na pražskou stranickou organizaci, a také se zabýval přípravou této konference, jež se uskuteční ještě v měsíci listopadu. Výsledky voleb hodnotil jako příznivé pro KSČM, přičemž poukázal na to, že některé zkušenosti z volební kampaně by bylo správné využít též v přípravě nadcházejících komunálních voleb. Pokud jde o konferenci, byly posouzeny návrhy na nové členy okresního výboru, jakož i návrh osnovy zprávy této konference. Jednoznačně bylo řečeno, aby zpráva konference byla kritická k nedostatkům okresní stranické organizace a jejich řešení našlo svůj výraz v konkrétním a akčním usnesení.


11. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 9. října 2013


Zasedání OV KSČM, v pořadí jedenácté, mělo na programu průběžné hodnocení výročních členských schůzí základních organizací, které se nyní ve straně uskutečňují, volební kampaň do Poslanecké sněmovny ČR, přípravu okresní konference a informaci o práci s novými členy strany. Pokud jde o konání členských schůzí, uskutečnily se již ve většině základních organizací. Pozornost věnovaly zejména agitačnímu působení před nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny ČR. Volby do PS ČR byly také středem zájmu zasedání okresního výboru. V rámci předvolební kampaně se v Praze 2 uskuteční několik setkání kandidátů na poslance za KSČM s občany, největší pak 21. října na náměstí Míru, a to od 15 do 17 hodin. Z vnitrostranického hlediska je nejzávažnějším úkolem, na nějž se komunisté Prahy 2 teď připravují, okresní konference, na které zhodnotí svou činnost za minulé období a stanoví si cíle do budoucna. Jeden z nejdůležitějších cílů se týká komunálních voleb, v nichž chce okresní organizace usilovat o zastupitelství v MČ Praha 2. Ve spojení s novými členy strany okresní výbor uvažuje o zřízení a provozování internetové sociální sítě, k níž mají noví členové svým věkem i vzděláním blízko.

10. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 4. září 2013


Desáté (zářijové) zasedání obvodního výboru KSČM se konalo za účasti předsedů základních stranických organizací. Především se zabývalo přípravou výročních členských schůzí ZO KSČM v druhém pražském obvodě. Tyto schůze se uskuteční v září a říjnu letošního roku, na které pak v listopadu naváže okresní konference KSČM. Posláním schůzí i konference bude zhodnotit dosavadní činnost strany v rámci Prahy 2 a vytyčit úkoly na příští dva roky. Hlavně se budou týkat života občanů Prahy 2, hájení jejich potřeb a zájmů, k nimž nynější radnice je jen velmi málo vstřícná.
Nemenší pozornost věnovalo zasedání OV KSČM také volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR včetně předvolební agitace v Praze 2. Obsahem této agitace nebudou nesplnitelné sliby, jak tomu často bývá u mnohých jiných stran, "ochucené" pivem a opečenou uzenkou. Ale seznámení občanů s reálnými možnostmi, jimiž může KSČM přispět k zlepšení života tzv. obyčejných lidí, kteří ve své většině všestranně strádají nelidskými podmínkami současného kapitalismu u nás. Tomu bude věnováno i setkání občanů Prahy 2 s kandidáty na poslance KSČM, které se uskuteční 21. října na náměstí Míru v 16 hodin.


9. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 26. června 2013


Deváté zasedání okresního výboru KSČM Prahy 2, které se konalo za účasti předsedů základních organizací koncem letošního června, se především zabývalo možným konáním předčasných voleb do Parlamentu ČR a úkoly z nich vyplývajícími pro okresní stranickou organizaci. Kromě toho projednalo i plán práce OV KSČM na 2. pololetí 2013 a zhodnotilo činnost stálých pracovních skupin, s jejichž pomocí okresní stranická organizace zabezpečuje plnění úkolů vyplývajících pro ni z usnesení okresních konferencí. Značnou pozornost také věnovalo přípravě výročních členských schůzí, které se uskuteční v základních organizacích v září a říjnu letošního roku. V prosinci 2013 se pak počítá s konáním okresní konference, jež projedná úkoly pro nadcházející dvouleté období. V neposlední řadě se jednání OV KSČM soustředilo na mladé spoluobčany Prahy 2, kteří ve větší míře než v předcházejících letech vstupují do KSČM, v níž se chtějí aktivně podílet na prosazování jejího programu, který podle nich nejlépe odpovídá představám lidí o spravedlivé společnosti.


8. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 3. dubna 2013


Na svém dubnovém zasedání se OV KSČM mj. zabýval přípravou protestního shromáždění občanů Prahy 2 proti vládním asociálním opatřením, která ve svých důsledcích vedou k zbídačování většiny poctivých lidí u nás: mladých manželství, zaměstnanců, studentů, učňů, důchodců, invalidů, drobných podnikatelů aj. Shromáždění se uskuteční 27. 5. 2013 na náměstí Míru v Praze 2 od 16:00 hodin. Závažná otázka, kterou se OV KSČM rovněž zabýval, se týkala přípravy voleb do Evropského parlamentu, Poslanecké sněmovny ČR a Zastupitelstev hl. města Prahy i MČ Praha 2. Přitom položil důraz na výběr mladých perspektivních kandidátů, nejen členů, ale i sympatizantů KSČM.


7. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 30. ledna 2013


Na svém lednovém zasedání OV KSČM projednal rozpočet a hospodaření obvodní organizace, stav její členské základny včetně zájemců o vstup do strany a výsledky druhého kola prezidentských voleb, k nimž přispěl delegováním zástupců KSČM do všech volebních okrsků v Praze 2. Hlavní téma jednání se pak týkalo politickoorganizátorské činnosti obvodního výboru, aby se mohl ve spojení se základními organizacemi účinněji podílet na životě obvodu, zejména pokud jde o obhajobu a prosazování občanských práv lidí žijících v Praze 2. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky